Telefon

+48 600 403 242

 • Czy można złożyć pisemny wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku w dniu jego ogłoszenia, bezpośrednio w sądzie? Tak. Zgodnie z art. 328 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, uzasadnienie wyroku sporządza się pisemnie na wniosek strony o doręczenie wyroku z uzasadnieniem zgłoszony w terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia sentencji. Mając powyższe na uwadze należy uznać, że wniosek […]

 • Chciałbym złożyć apelację od wyroku w sprawie cywilnej o zapłatę należnej mi kwoty. Co musi zawierać takie pismo, aby sąd nie miał zastrzeżeń i mógł rozpoznać sprawę? Warunki formalne apelacji zostały wskazane w art. 368 Kodeksu postępowania cywilnego.  Według tego przepisu, apelacja powinna spełniać wymogi formalne właściwe dla każdego pisma procesowego (wymogi te zawarte są […]

 • Co to jest zapis windykacyjny? Instytucja zapisu windykacyjnego jest zawarta w Kodeksie cywilnym (art. 9811 § 1 i następne Kodeksu cywilnego) i obowiązuje w systemie prawa spadkowego od dnia 23 października 2011 roku. Rolą zapisu windykacyjnego jest umożliwienie spadkodawcom pełniejszej i skuteczniejszej realizacji ich woli przy rozporządzaniu swoim majątkiem. Do czasu wejścia w życie w/w zmiany, osoba […]

 • Chcę rozpocząć roboty budowlane na swojej działce. W związku z budową potrzebuję zająć na około 2 tygodnie niewielką część sąsiedniej działki. Nie sądzę, aby sąsiad się na to zgodził. Co będę mógł zrobić, jeśli sąsiad się sprzeciwi? Na wstępie pragnę zaznaczyć, że w art. 3 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku zostały zawarte definicje ustalające […]

 • W jakich sytuacjach dziecko musi być przewożone w foteliku samochodowym i czy są od tego przewidziane jakieś wyjątki? Odpowiedź na powyższe pytanie zawarta jest przede wszystkim w art. 39 Ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 roku. Obowiązek przewożenia dzieci w foteliku bezpieczeństwa lub innym urządzeniu przytrzymującym uzależniony jest od wzrostu dziecka, tj. dotyczy dzieci, które […]

 • Zamierzam sprzedać nieruchomość. Kupujący domaga się podpisania umowy przedwstępnej. Czy jest możliwe zawarcie takiej umowy w zwykłej formie pisemnej bez konieczności sporządzania aktu notarialnego? Tak. Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości nie musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Może być zawarta również w zwykłej formie pisemnej. Umowa sporządzona w postaci aktu notarialnego jest niezbędna do przeniesienia własności nieruchomości jednak […]

 • Jestem w związku z małżeńskim i wraz z mężem posiadamy wspólny majątek. Czy są jakieś przepisy, z których jednoznacznie wynika, jakie czynności podjęte przez jednego z małżonka wymagają zgody drugiego małżonka? Tak. O powyższym stanowi art. 37 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z tym przepisem, zgoda drugiego małżonka jest potrzebna do dokonania: czynności prawnej (np. zawarcia umowy) prowadzącej do […]

 • Na czym polega instytucja rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków? Umowa rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków jest jedną z umów majątkowych, które mogą być zawarte na czas trwania związku małżeńskiego. Dla jej ważności wymagana jest forma aktu notarialnego. Ustrój rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków – w czasie trwania małżeństwa – nie różni się niczym od zwykłej […]

 • Czy określenia „stwierdzenie nabycia spadku” i „dział spadku” oznaczają to samo? Nie. Chociaż pojęcie „stwierdzenie nabycia spadku” utożsamiane bywa z pojęciem „działu spadku”, to są to dwa różne określenia, które nie mogą być stosowane zamiennie. Nabycie spadku następuje z mocy prawa z chwilą jego otwarcia, czyli z chwilą śmierci spadkodawcy. Postępowanie związane ze stwierdzeniem nabycia […]

 • Otrzymałam pismo z informacją o podwyższeniu opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości z uwagi na wzrost wartości gruntu. W mojej ocenie, opłata powinna być niższa. Czy wobec tego mogę zaskarżyć podwyższenie opłaty rocznej z tego tytułu i w jaki sposób? Może Pani zweryfikować poprawność zmiany opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu. Odpowiedni tryb postępowania w tego rodzaju sprawie […]

Informacje kontaktowe

 • Marcin Kluś Kancelaria Radcy Prawnego, Łukowska 5/212, 04-113 Warszawa
 • klus@kancelariaklus.pl
 • +48 600 403 242
 • NIP 113-239-41-08