Telefon

+48 600 403 242

  •                 Zostałam potrącona przez samochód, przez co doznałam poważnych obrażeń ciała. Do kogo należy skierować roszczenia i czego mogę żądać w tej sytuacji? Podmiotem odpowiedzialnym za naprawienie szkody jest przede wszystkim sprawca wypadku. Jednak z Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003r. wynika, że poszkodowany może […]

  • W dniu 14 lutego 2019 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie utrzymał w mocy korzystny wyrok dla klienta kancelarii w sprawie medycznej. Sprawa dotyczyła wadliwego leczenia pacjenta w jednym z warszawskich szpitali, a zarzuty skierowane przeciwko jednostce medycznej dotyczyły przede wszystkim […]

  •             Czy od pozwu w sprawie pracowniczej sąd pobiera jakąś opłatę, jeżeli tak, to w jakiej wysokości?             Na wstępie pragnę zaznaczyć, że zgodnie z art. 476 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, przez sprawy z zakresu prawa pracy rozumie się sprawy: o roszczenie ze stosunku pracy lub z nim związane; o ustalenie istnienia stosunku pracy, […]

  • Czy orzekając o rozwodzie, sąd orzeka o podziale majątku wspólnego małżonków?             Sąd w wyroku rozwodowym może orzec o podziale majątku wspólnego małżonków, jednak przy spełnieniu warunku określonego w art. 58 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym, na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli […]

  • W dniu 18 września 2018 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał wyrok na korzyść klienta kancelarii w sprawie medycznej i tym samym uznał za zasadne roszczenie poszkodowanego w kwocie ok. 90.000,00 złotych. Niniejsza sprawa dotyczyła […]

  • Czy można złożyć pisemny wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku w dniu jego ogłoszenia, bezpośrednio w sądzie? Tak. Zgodnie z art. 328 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, uzasadnienie wyroku sporządza się pisemnie na wniosek strony o doręczenie wyroku z uzasadnieniem zgłoszony w terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia sentencji. Mając powyższe na uwadze należy uznać, że wniosek […]

  • Chciałbym złożyć apelację od wyroku w sprawie cywilnej o zapłatę należnej mi kwoty. Co musi zawierać takie pismo, aby sąd nie miał zastrzeżeń i mógł rozpoznać sprawę? Warunki formalne apelacji zostały wskazane w art. 368 Kodeksu postępowania cywilnego.  Według tego przepisu, apelacja powinna spełniać wymogi formalne właściwe dla każdego pisma procesowego (wymogi te zawarte są […]