W dniu 29 października 2018 roku, Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Warszawie ustaliła kolejne zdarzenie medyczne na rzecz klientki kancelarii. Zdarzeniem medycznym jest zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pacjenta albo śmierci pacjenta będącego następstwem niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną:

1) diagnozy, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby,

2) leczenia, w tym wykonania zabiegu operacyjnego,

3) zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego.

W niniejszej sprawie Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Warszawie uznała, że wadliwe było leczenie pacjentki przez podmiot leczniczy, polegające na uszkodzeniu jej splotu ramiennego podczas operacji usunięcia macicy z przydatkami. Komisja ustaliła, że do powyższego uszkodzenia doszło podczas wadliwego ułożenia pacjentki na stole operacyjnym, względnie podczas przenoszenia poszkodowanej ze stołu operacyjnego na łóżko.

Komisja jednoznacznie przy tym wskazała, że w normalnych okolicznościach, tj. przy prawidłowym zabezpieczeniu pacjentki przy tego rodzaju operacji, tego typu uszkodzenie nerwu nie może i nie powinno się zdarzyć. Tego typu uraz nie mógł też powstać w innym mechanizmie i nie można traktować go traktować jako zwykłe powikłanie zabiegu.

Orzeczenie jest ostateczne.