W dniu 14 lutego 2019 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie utrzymał w mocy korzystny wyrok dla klienta kancelarii w sprawie medycznej. Sprawa dotyczyła wadliwego leczenia pacjenta w jednym z warszawskich szpitali, a zarzuty skierowane przeciwko jednostce medycznej dotyczyły przede wszystkim wadliwej opieki po operacji ortopedycznej, zakażenia organizmu powoda wieloma szczepami bakterii, co wywołano u chorego dodatkowy uszczerbek i rozstrój zdrowia, w tym rozwój istniejącej u powoda jeszcze przed operacją, choroby stwardnienia rozsianego.

Sprawa nie była łatwa, a rozstrzygniecie sądu niepewne, gdyż stwardnienie rozsiane, na którą chorował pacjent postępuje samoczynnie z upływem czasu, a jej przyczyny nie są do końca znane. Powód zainicjował proces sądowy samodzielnie, jednak z uwagi na powyższe, a także stanowisko szpitala reprezentowanego przez profesjonalnego pełnomocnika, negujące w całości zasadność dochodzonych roszczeń, powód skorzystał z usług kancelarii.  

Dzięki aktywności radcy prawnego Marcina Klusia, a w szczególności w zakresie formułowanych twierdzeń popartych wiedzą medyczną, weryfikacji sprzecznych informacji wynikających z dokumentacji medycznej i licznych opinii sporządzonych przez biegłych specjalistów, a także przedstawianej argumentacji prawnej, sąd uwzględnił powództwo w części i zasądził na rzecz klienta kancelarii kwotę ok. 50.000,00 tysięcy złotych tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.