W dniu 21 marca 2018 roku Sąd Najwyższy oddalił kasację obwinionej lekarki od orzeczenia Naczelnego Sądu Lekarskiego uznającego jej winę za niewłaściwe leczenie stomatologiczne klientki kancelarii.

Klientka kancelarii poddała się leczeniu stomatologicznemu, które miało na celu przygotowanie i założenie koron. W toku leczenia popełniono jednak szereg błędów. Przed zabiegiem uzębienie pokrzywdzonej należało poddać stosownemu leczeniu, a tego zaniechano. Wadliwie przeprowadzono również osadzenie koron, co spowodowało, że wykonana praca nie spełniała swojej roli, a poszkodowana doznała przez to istotnego uszczerbku na zdrowiu.

Okręgowy Sąd Lekarski w Warszawie i Naczelny Sąd Lekarski potwierdziły uchybienia obwinionej lekarki względem pacjentki i wymierzyły jej stosowną karę. Lekarka złożyła kasację do Sądu Najwyższego powołując się przede wszystkim na to, że pozbawiono ją prawa do obrony. W postępowaniu przed Okręgowym Sądem Lekarskim, obwiniona zrezygnowała bowiem z usług wybranego przez siebie pełnomocnika i zawnioskowała o innego obrońcy z urzędu, powołując się przy tym na trudną sytuację majątkową. Sądy nie przychyliły się do stanowiska obwinionej w tym zakresie, co w ocenie skarżącej stanowiło poważne uchybienie procesowe mające wpływ na wynik sprawy.

Sąd Najwyższy również nie podzielił stanowiska obwinionej i przyjął pogląd tożsamy z argumentacją pełnomocnika poszkodowanej, że niesłuszna odmowa wyznaczenia obrońcy z urzędu w trybie art. 78 § 1 k.p.k. nie zawsze musi spowodować uchylenie zaskarżonego wyroku, lecz tylko wtedy, gdy zostanie wykazane, że w konkretnym wypadku mogła mieć wpływ na treść wyroku. Mając powyższe na uwadze, jak również okoliczności sprawy, w tym sposób postępowania obwinionej na danym etapie sprawy, zarzut naruszenia prawa obwinionej do obrony należało uznać za chybiony.

Orzeczenie Sądu Najwyższego zgodne ze stanowiskiem kancelarii było w tej sprawie niezwykle istotne, gdyż w przypadku uwzględnienia kasacji obwinionej, postępowanie w tym zakresie musiałoby zostać umorzone z uwagi na przedawnienie karalności czynów, których dopuściła się obwiniona.

Na marginesie warto dodać, że stanowisko kancelarii podzielił również sąd cywilny, który w oddzielnym postępowaniu zasądził na rzecz klientki kancelarii kwotę ok. 80.000,00 złotych tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania w związku z wadliwym leczeniem stomatologiczno-protetycznym.

We wszystkich postępowaniach, poszkodowaną pacjentkę reprezentował osobiście radca prawny Marcin Kluś.