W dniu 1 sierpnia 2013 roku przed Sądem Rejonowym w Warszawie została zawarta ugoda pomiędzy reprezentowanym przez kancelarię pracownikiem a pracodawcą. Przyczyną tego postępowania było rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę z pracownikiem bez wypowiedzenia na podstawie art. 52 § pkt. 1) Kodeksu pracy, tj. w związku z ciężkim naruszeniem przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych. W toku sprawy pełnomocnik powódki wykazał szereg wad w postępowaniu pracodawcy i nieprawidłowości w sposobie rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy, przez co obalone zostały zarzuty stawiane pracownikowi w w/w zakresie. W wyniku powyższego, strony zawarły ugodę sądową, na mocy której pracodawca zobowiązał się do zapłaty na rzecz pracownika odszkodowania oraz zmiany świadectwa pracy na korzyść klienta kancelarii.

Sprawę prowadził radca prawny Marcin Kluś