Chcę kupić samochód. Sprzedawca niedawno podpisał umowę kontynuującą ubezpieczenie OC pojazdu. Czy ja, jako nowy właściciel, będę zmuszony samodzielnie ubezpieczyć pojazd, czy mogę korzystać z umowy ubezpieczenia zawartej przez sprzedającego?

Zgodnie z art. 31 ust 1 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 roku, w razie przeniesienia prawa własności pojazdu prawa i obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia OC przechodzą na nowego właściciela. Posiadacz pojazdu mechanicznego, który przeniósł prawo własności tego pojazdu, jest obowiązany do przekazania nowemu właścicielowi potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz do powiadomienia na piśmie zakładu ubezpieczeń o zbyciu pojazdu, w terminie 14 dni od dnia przeniesienia prawa własności pojazdu.

Umowa ubezpieczenia OC ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba że posiadacz, na którego zostało przeniesione prawo własności, wypowie ją na piśmie. W takiej sytuacji, zakład ubezpieczeń może dokonać ponownej kalkulacji należnej składki z tytułu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, poczynając od dnia przeniesienia prawa własności pojazdu, z uwzględnieniem zniżek przysługujących nowemu posiadaczowi oraz zwyżek go obciążających, w ramach obowiązującej taryfy składek.

W przypadku gdy posiadacz, na którego zostało przeniesione prawo własności pojazdu mechanicznego, złoży wniosek o dokonanie ponownej kalkulacji należnej składki, zakład ubezpieczeń jest obowiązany do jej dokonania za okres od przeniesienia prawa własności pojazdu. Nabywca pojazdu zobowiązany podać do wiadomości zakładu ubezpieczeń wszystkie znane sobie okoliczności, których ujawnienie jest niezbędne do dokonania ponownej kalkulacji składki (art. 31 ust. 2 ustawy).

http://mieszkaniec.pl/Archiwum/PDF/2017/22.pdf