W dniu 8 sierpnia 2016 roku jeden z warszawskich sądów wydał korzystny wyrok dla klienta kancelarii w sprawie pełnego naprawienia szkody komunikacyjnej przez zakład ubezpieczeń, w którym sprawca kolizji miał wykupione ubezpieczenie OC. Głównym żądaniem pozwu kancelarii było roszczenie dotyczące zwrotu kosztów pojazdu zastępczego w czasie naprawy uszkodzonego pojazdu. W sprawie tej pozwany zakład ubezpieczeń kwestionował roszczenie klienta zarówno co do zasady jak i wysokości.

Sąd wydając rozstrzygnięcie w tej sprawie podzielił argumenty kancelarii, że w okresie naprawy samochodu, z uwagi na niemożność korzystania z rzeczy, poszkodowany ma prawo do wynajęcia samochodu i to niezależnie od tego, czy najęta rzecz służy poszkodowanemu do celów zarobkowych czy prywatnych. Ponadto, sąd przyjął, że zakres odszkodowania z tytułu najmu pojazdu zastępczego nie jest uzależniony wyłącznie od technologicznego czasu naprawy uszkodzonego pojazdu, jak twierdził zakład ubezpieczeń.

W oparciu o powyższe, sąd skorygował na korzyść klienta wysokość otrzymanego odszkodowania wraz z odsetkami za zwłokę w zapłacie należnego świadczenia, a pozwany zakład ubezpieczeń nie złożył apelacji od wydanego wyroku. Klient kancelarii uzyskał również niemałe odszkodowanie od Skarbu Państwa za zwłokę sądu w rozpoznaniu sprawy.