W grudniu 2017 roku Sąd Okręgowy w Warszawie wydał 2 orzeczenia korzystne dla klientki kancelarii w sprawie związanej z egzekucją zadłużenia, które klientka odziedziczyła po zmarłym bracie.

Klientka odziedziczyła po zmarłym bracie zadłużenie w kwocie ok. 100.000,00 złotych. Pomimo, że nie utrzymywała z bratem zażyłych relacji przyjęła spadek wprost,co oznaczało dziedziczenie przez nią długów spadkowych bez ograniczeń.

Klientka zgłosiła się do kancelarii po wszczęciu przez komornika postępowania egzekucyjnego. Mimo powyższego, skuteczne okazały się działania kancelarii polegające na wystąpieniu z powództwem przeciwegzekucyjnym, co zmusiło drugą stronę do uznania powództwa w zasadniczej części.

Pomimo zasadności stanowiska kancelarii w przedmiotowej sprawie, wierzyciel nie odstąpił od próby wyegzekwowania od klientki kancelarii kosztów postępowania związanego z postępowaniem sądowym. Wierzyciel wskazał, że przed skierowaniem sprawy do sądu klientka mogła – pomimo toczącego się postępowania egzekucyjnego – zwrócić się do wierzyciela o odstąpienie od egzekucji.

Sąd Rejonowy w Warszawie przystał na w/w argumenty, jednak zażalenie złożone przez r.pr. Marcina Klusia doprowadziło do zmiany wadliwych orzeczeń w tym zakresie. W odwołaniach wskazano bowiem, że tylko poprzez odpowiednie powództwo można było przeciwdziałać nieuzasadnionej egzekucji, a fakt dysponowania przez wierzyciela tytułem wykonawczym i prowadzenie egzekucji o ten tytuł dał klientce podstawy do obrony w postępowaniu sądowym.

W oparciu o powyższe klientka nie tylko nie poniosła żadnych kosztów w/w postępowań, ale dodatkowo otrzymała zwrot kosztów zastępstwa w sprawie przez profesjonalnego pełnomocnika.

Orzeczenia wydane w tej sprawie są prawomocne.