W dniu 25 maja 2017 roku Sąd Okręgowy w Warszawie zasądził na rzecz klientki kancelarii kwotę ok. 80.000,00 złotych tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania w związku z wadliwym leczeniem stomatologiczno-protetycznym w jednym z warszawskich gabinetów.

Klientka kancelarii poddała się leczeniu mającemu na celu przygotowanie i założenie koron. W toku leczenia popełniono jednak szereg błędów. Przed zabiegiem uzębienie pokrzywdzonej należało poddać stosownemu leczeniu, a tego zaniechano. Wadliwie przeprowadzono również osadzenie koron, co spowodowało, że wykonana praca nie spełniała swojej roli, a powódka doznała przez to istotnego uszczerbku na zdrowiu.

Niezależnie od wyrządzonej szkody i krzywdy, Sąd Okręgowy w Warszawie uznał, że naruszono również prawa powódki jako pacjenta, w tym przede wszystkim prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością oraz prawo do wyrażenia wiążącej zgody na leczenie.

Powyższa sprawa zakończyła się prawomocnym wyrokiem już przed sądem I instancji, co znacznie skróciło postępowanie sądowe. Niezależnie od zasądzonej na rzecz klientki kancelarii kwoty, poszkodowana będzie mogła dodatkowo żądać zwrotu kosztów leczenia naprawczego, które poniesie w związku z wadliwie przeprowadzonym zabiegiem.

Stanowisko kancelarii podzieliły także Sądy lekarskie, które nałożyły na obwinioną lekarkę stosowną karę. W obu postępowaniach poszkodowaną pacjentkę reprezentował radca prawny Marcin Kluś.