Wyrokiem z dnia 7 czerwca 2017 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie, uwzględnił apelację kancelarii w sprawie o zapłatę zadośćuczynienia dla rodziców zmarłego dziecka przy porodzie w jednym z podwarszawskich szpitali. Postępowanie przed sądem I instancji wykazało, że działania personelu medycznego szpitala w okresie przedporodowym były nieprawidłowe, co uniemożliwiło należyte zdiagnozowanie stanu płodu i bezpieczne urodzenie dziecka, a opieka poporodowa odbiegała od standardów zgodnych z aktualną wiedzą medyczną. W tych okolicznościach sąd I instancji zasądził dla klientów kancelarii kwotę 250.000,00 złotych.

W wyniku złożonej apelacji, sąd II instancji podwyższył zasądzoną na rzecz matki dziecka kwotę o dodatkowe 50.000,00 złotych, a nadto przyznał odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie tego zadośćuczynienia. W uzasadnieniu wyroku Sąd Apelacyjny w Warszawie wskazał, że w zaistniałych okolicznościach, matka dziecka doznała większej traumy, gdyż w okresie ciąży łączyła ją z dzieckiem szczególna więź nie tylko psychiczna, ale również fizyczna. Matka musiała podporządkować się wymogom wobec dziecka w przebiegu ciąży, a jej zdrowie i stan psychiczny miały wpływ na dziecko. W związku z tym stopień wrażliwości na tragedię związaną ze śmiercią dziecka i jej przeżywanie u matki jest silniejsze, a doznana krzywda bardziej dotkliwa.

Wyrok jest prawomocny.