W dniu 26 marca 2013 roku przed Sądem Rejonowym w Warszawie została zawarta ugoda pomiędzy reprezentowanym przez kancelarię pracodawcą a pracownikiem. Przyczyną przedmiotowego postępowania było rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę z pracownikiem, który nierzetelnie wykonywał swoje podstawowe obowiązki pracownicze. Jednak ze względu na sposób rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy rozstrzygnięcie sprawy nie było jednoznaczne. Mimo powyższego, udało się zawrzeć korzystną dla pracodawcy ugodę sądową, co doprowadziło do zakończenia sporu sądowego w krótkim czasie i uchroniło Klienta kancelarii od poniesienia dodatkowych kosztów związanych z postępowaniem sądowym.

W imieniu kancelarii sprawę prowadził radca prawny Marcin Kluś.