Radca prawny Marcin Kluś reprezentował w postępowaniu sądowym przedsiębiorcę realizującego zadania jako podwykonawca na jednym z odcinków autostrady A2. Spór w niniejszej sprawie wynikał z opóźnień w zapłacie na rzecz klienta kancelarii należności za wykonane prace budowlane. Opóźnienia te sięgały kilku miesięcy, a częściowe spłaty zobowiązań nie dawały gwarancji pełnej zapłaty za wykonane usługi. W wyniku podjętych czynności procesowych, kancelaria w ciągu kilku tygodni uzyskała dla klienta wyrok uprawniający do wszczęcia przeciwko zobowiązanemu postępowania egzekucyjnego. Powyższe działania doprowadziły do ostatecznego zakończenia sprawy w bardzo krótkim czasie oraz uzyskania przez klienta kancelarii należnej mu kwoty. Dłużnik został również zobowiązany do zapłaty na rzecz klienta kancelarii odsetek ustawowych za zwłokę w spłacie zobowiązań oraz zwrotu kosztów postępowania sądowego związanych z przedmiotową sprawą.