Telefon

+48 600 403 242

  •                 Zostałam potrącona przez samochód, przez co doznałam poważnych obrażeń ciała. Do kogo należy skierować roszczenia i czego mogę żądać w tej sytuacji? Podmiotem odpowiedzialnym za naprawienie szkody jest przede wszystkim sprawca wypadku. Jednak z Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003r. wynika, że poszkodowany może […]

  •             Czy od pozwu w sprawie pracowniczej sąd pobiera jakąś opłatę, jeżeli tak, to w jakiej wysokości?             Na wstępie pragnę zaznaczyć, że zgodnie z art. 476 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, przez sprawy z zakresu prawa pracy rozumie się sprawy: o roszczenie ze stosunku pracy lub z nim związane; o ustalenie istnienia stosunku pracy, […]

  • Czy można złożyć pisemny wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku w dniu jego ogłoszenia, bezpośrednio w sądzie? Tak. Zgodnie z art. 328 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, uzasadnienie wyroku sporządza się pisemnie na wniosek strony o doręczenie wyroku z uzasadnieniem zgłoszony w terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia sentencji. Mając powyższe na uwadze należy uznać, że wniosek […]

  • Chciałbym złożyć apelację od wyroku w sprawie cywilnej o zapłatę należnej mi kwoty. Co musi zawierać takie pismo, aby sąd nie miał zastrzeżeń i mógł rozpoznać sprawę? Warunki formalne apelacji zostały wskazane w art. 368 Kodeksu postępowania cywilnego.  Według tego przepisu, apelacja powinna spełniać wymogi formalne właściwe dla każdego pisma procesowego (wymogi te zawarte są […]

  • W dniu 27 marca 2018 roku Sąd Najwyższy, w powiększonym 7-osobowych składzie, podjął uchwałę o następującej treści: “Sąd może przyznać zadośćuczynienie za krzywdę osobom najbliższym poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu.” Powyższą uchwałę należy uznać za przełomową m.in. w procesach o błędy medyczne. Do tej pory niesporne było […]

  • W dniu 21 marca 2018 roku Sąd Najwyższy oddalił kasację obwinionej lekarki od orzeczenia Naczelnego Sądu Lekarskiego uznającego jej winę za niewłaściwe leczenie stomatologiczne klientki kancelarii. Klientka kancelarii poddała się leczeniu stomatologicznemu, które miało na celu przygotowanie i założenie koron. W toku leczenia popełniono jednak szereg błędów. Przed zabiegiem uzębienie pokrzywdzonej należało poddać stosownemu leczeniu, a […]

  • Czy określenia „stwierdzenie nabycia spadku” i „dział spadku” oznaczają to samo? Nie. Chociaż pojęcie „stwierdzenie nabycia spadku” utożsamiane bywa z pojęciem „działu spadku”, to są to dwa różne określenia, które nie mogą być stosowane zamiennie. Nabycie spadku następuje z mocy prawa z chwilą jego otwarcia, czyli z chwilą śmierci spadkodawcy. Postępowanie związane ze stwierdzeniem nabycia […]

  • Otrzymałam pismo z informacją o podwyższeniu opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości z uwagi na wzrost wartości gruntu. W mojej ocenie, opłata powinna być niższa. Czy wobec tego mogę zaskarżyć podwyższenie opłaty rocznej z tego tytułu i w jaki sposób? Może Pani zweryfikować poprawność zmiany opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu. Odpowiedni tryb postępowania w tego rodzaju sprawie […]

  • W grudniu 2017 roku Sąd Okręgowy w Warszawie wydał 2 orzeczenia korzystne dla klientki kancelarii w sprawie związanej z egzekucją zadłużenia, które klientka odziedziczyła po zmarłym bracie. Klientka odziedziczyła po zmarłym bracie zadłużenie w kwocie ok. 100.000,00 złotych. Pomimo, że nie utrzymywała z bratem zażyłych relacji przyjęła spadek wprost,co oznaczało dziedziczenie przez nią długów spadkowych […]

  • Czy pracodawca ma obowiązek wypłacać wynagrodzenie na ręce pracownika, czy może to robić na ręce innej osoby np. żony pracownika? Jako małżeństwo od zawsze mieliśmy własne rachunki bankowe, na które przelewana była pensja i z których wspólnie gospodarowaliśmy zgromadzonymi na tych kontach pieniędzmi. Ostatnio ta sytuacja uległa zmianie i trudno mi uzyskać zarobki męża na bieżące potrzeby rodziny. Pracodawca […]

1 2 3